ouderraad.fw

 

Samenstelling
De Ouderraad (OR) van onze school is een groep van 11 enthousiaste ouders, die samen met drie leerkrachten zich voornamelijk bezig houden met bijzondere en feestelijke activiteiten voor de leerlingen.
De meest in het oog springende activiteiten zijn het sinterklaasfeest, de kerstmarkt en kerstviering, de paasviering, de schoolreisjes, het kamp en de braderie.

Taken en werkzaamheden
11 ouders lijkt misschien veel, maar dit aantal zorgt ervoor dat het werk gedaan kan worden en het toch voor iedereen leuk blijft.
We vergaderen ongeveer zeswekelijks. We kijken terug en evalueren de activiteiten van de afgelopen periode, we praten over de op komst zijnde activiteiten en verdelen de taken. Soms vormen we een subgroepje dat iets voorbereidt. Dit doen we bijvoorbeeld voor de organisatie van de schoolreisjes of voor de braderie. We hebben daarnaast allemaal onze eigen taak zoals zorg dragen voor de schoolkrant, alles regelen rondom de oud papier inzameling, coördinatie van de hoofdluiscontrole, de vele boodschappen doen en penningmeester, secretaris of voorzitter zijn.

Zittingsduur
In principe wordt iemand ouderraadslid voor drie jaar. Na deze periode kan hij of zij zich naar eigen keuze wel of niet herkiesbaar stellen. Ook al is het vrijwilligerswerk, het is niet vrijblijvend en we proberen ons aan deze richtlijn te houden. Zouden we dat loslaten dan lopen we het risico het ene jaar geen aftredende mensen te hebben en een volgend jaar meer dan de helft.

Werving nieuwe leden
Om als ouderraad zo goed mogelijk te kunnen functioneren, houden we bij de werving van nieuwe leden rekening met een aantal punten. We willen graag een vertegenwoordiging namens zoveel mogelijk groepen. Daarnaast willen we een evenredige verdeling van mannen en vrouwen, al weten we dat het meestal meer vrouwen dan mannen zijn. Tot slot houden we bij de werving ook rekening met de functieverdeling binnen de raad.

Jaarvergadering
Deze vergadering vindt volgens traditie plaats in oktober, dus nog vroeg in het nieuwe schooljaar. We vertellen hier aan de aanwezige ouders waar we ons als ouderraad het afgelopen schooljaar mee bezig gehouden hebben, welk financieel beleid daarbij hoorde en wat dit betekent voor het komende jaar. Ook de Medezeggenschapsraad doet hier verslag van haar activiteiten. Soms worden onderwerpen voorgelegd om meningen te peilen en ideeën op te doen. We nemen in deze bijeenkomst tevens afscheid van ouderraadsleden en we verwelkomen nieuwe leden.

In deze bijeenkomst is er na dit kort en bondige zakelijke deel altijd een leerzaam en boeiend vervolg. Zo verzorgde een jeugdbibliothecaris uit Zelhem een lezing met als titel “Lezen doe je voor de lol”. Een andere keer bracht een psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst op luchtige wijze het onderwerp “normen en waarden” onder de aandacht. Er zijn al veel onderwerpen gepasseerd in de afgelopen jaren. BIOS, over gymonderwijs, taalproblemen en dyslexie, noem maar op. Dit soort bijeenkomsten worden altijd zeer gewaardeerd. Als je het later wilt navertellen lukt het vaak niet, maar wat blijft is een goed gevoel. Een goed gevoel over de inzet van het team van Rozengaardsweide en deskundigen daar omheen en dus goed voor het onderwijs voor onze kinderen. Wanneer u jaarlijks deze avonden meemaakt ervaart u steeds meer waar de kinderen op school mee bezig zijn en leeft het onderwijs ook voor u als ouder.

Geïnteresseerd…..en nu?
Als u geïnteresseerd bent geraakt kunnen we er misschien nog een schepje bovenop doen door te vertellen welke voordelen het lidmaatschap van de Ouderraad nog meer voor u heeft. In de periodieke vergaderingen worden we door de directeur op de hoogte gebracht van datgene waar de Medezeggenschap Raad mee bezig is, over de ontwikkelingen in Rozengaardsweide, binnen IJsselgraaf en in het onderwijs in Nederland. Doordat we bij verschillende activiteiten hand en spandiensten verlenen maken we deze activiteiten ook mee. Zo zien we jaarlijks de prachtige musical van groep 8, net voordat zij van school gaan en worden wij als eerste in de gelegenheid gesteld mee te gaan met de schoolreisjes van de kinderen. Laat duidelijk zijn dat dit alles niet hoeft, maar voor wie wil kan het wel.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie neemt u dan eens contact op met een van de huidige Ouderraadsleden.