Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (officieel bij wet geregeld) is het orgaan dat overleg voert tussen team en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds.

Wat doet de MR? 
Kort gezegd behartigt de MR de belangen van ouders en personeel en weegt die belangen af om tot een evenwichtig oordeel te komen. De gezamenlijke inbreng van ouders en personeel bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.
Blijft het bij praten alleen?
De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Welke onderwerpen komen er zoal aan bod in de medezeggenschapsraad (MR):

•    IJsselgraaf
•    Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
•    Lokaal Onderwijs Beraad (LOB)
•    Passend Onderwijs (schoolondersteuningsprofiel)
•    Vaststelling of wijziging van het schoolreglement
•    Vaststelling of wijziging van het formatieplan
•    Vaststelling of wijziging van de onderwijstijd
•    Vaststelling of wijziging van de schoolgids
•    Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel
     beleid
•    Regeling van de vakantie
•    En verder allerlei zaken die met school te maken hebben, m.n. de
     schoolontwikkeling

Onze leden

Van links naar rechts:

Michelle van de Broek (OMR), Daniëlle Oosterlaken (OMR, zittend op stoel) 

Marieke Rietman (PMR), Etienne Oosterhoff (PMR)

Het voorzitterschap wordt gedeeld door beide ouders, de rol van secretaris ligt bij de personeelsgeleding.

MR 2023

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Binnen IJsselgraaf bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden als afgevaardigden van alle MR-en van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het GMR-lid koppelt de besproken onderwerpen van de GMR vergaderingen door naar de MR en neemt advies, vragen of opmerkingen van de MR weer mee naar de GMR.

Hoe doet de MR zijn werk?
De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. Indien nodig is de directeur hierbij aanwezig (adviserend lid).  Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. De MR-vergaderingen zijn openbaar en aan het begin van iedere vergadering is er inspreekrecht. Indien u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dan kunt u dit voor aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de voorzitter.

De MR wil graag reacties en vragen van de ouders horen!
De MR is de brug van ouders naar de directie, de ouders in de MR zitten er als vertegenwoordigers van alle ouders!
U mag uw opmerkingen of twijfels bij hen uitspreken en uw vragen bij hen neerleggen. Dat wil niet altijd zeggen dat het gelijk gaat veranderen, maar u krijgt wel uitleg over de achtergrond. (Voor echt inhoudelijke vragen specifiek over uw kind moet u natuurlijk bij de leerkracht zijn.) U mag de MR-leden er op aanspreken.

De MR hoort u graag, want samen staan we sterk!!