kanjerschool

Sinds 2009 zijn we een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. Zij hebben een uitgebreide training gevolgd waarmee een positieve sfeer in de groepen wordt gestimuleerd. Onrust in de groep wordt hiermee tegengegaan. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich bij elkaar betrokken, durven verantwoordelijkheid te nemen en durven zichzelf te zijn.

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen binnen een tijdvak van 8 jaar de school kunnen doorlopen. Een sneller of langzamer tempo behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Het onderwijs is zo ingericht dat er uitnodigend en kindgericht wordt gewerkt. Sfeer en “je veilig voelen” zijn enorm bepalend voor het kunnen leveren van goede prestaties. Hier besteden we veel aandacht aan.

Aan het zelfstandig kunnen werken wordt veel aandacht besteed, volgens een zelf ontwikkeld model. Wij maken gebruik van een ‘taakwijzer’, waarop zelfstandig te verwerken zaken staan, ook persoonlijke taken. Het doel hiervan is drieledig: de kinderen worden zelfstandiger en merken dat ze het zelf kunnen: dit geeft zelfvertrouwen. De leerkracht kan tijdens het zelfstandig werken goed helpen: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook leerlingen die meer aan kunnen. Bovendien is het een goede voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het zelfstandig werken begint in groep 1 en ontwikkelt zich in de loop der jaren van eenvoudig naar ingewikkeld en van korte naar lange duur. Het is een vaardigheid waar ze hun leven lang wat aan hebben.

In alle groepen wordt regelmatig projectmatig gewerkt. Zo worden er bijvoorbeeld natuurprojecten gehouden (Al dan niet in samenwerking met het centrum voor Natuur- en Milieueducatie).

Onze school beschikt over een uitgebreid en goed werkend computernetwerk. In de groepen 5 t/m 8 kunnen alle leerlingen m.i.v. augustus 2018 over een tablet beschikken. Middels het programma ‘Momento’ krijgen alle leerlingen snel feedback. De gebruikte programma’s hebben meerdere functies: inoefening, remediëring, herhaling en uitbreiding van lesstof, maar ook maken de kinderen werkstukken op de computer. We gebruiken de mogelijkheden die de computer ons biedt, maar deze vervangt zeker niet de rol van de leerkracht.

Kinderen die op welke manier dan ook niet naar verwachting presteren, worden door ons goed in de gaten gehouden. Het kan zijn dat een kind zich de lesstof niet goed eigen kan maken, of misschien wel te makkelijk. Met onze Intern Begeleider (ondersteuningscoördinator) zoeken we naar oplossingen. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gesteld en altijd betrokken.

Middels ons leerlingvolgsysteem volgen we alle leerlingen. Op deze wijze evalueren we ons onderwijs en stellen het aanbod of de wijze van aanbieden bij. Hiervoor worden 3 keer per jaar besprekingen georganiseerd met de leerkracht en de intern begeleider. In de teamvergadering worden de resultaten besproken met het hele team en stellen we zo nodig ons onderwijs bij.

Op deze wijze wordt er ook omgegaan met de eindtoets. Iedere basisschool in Nederland is verplicht een eindtoets af te nemen. Wij vinden het belangrijk om ouders en kinderen hier al in een vroeg stadium over te informeren. We doen het immers samen! Op school kunt u hier meer info over krijgen.