Eureka!

Binnen Scholengroep IJsselgraaf wordt al enkele jaren aandacht besteed aan een beredeneerd onderwijsaanbod voor cognitief talent. Op verschillende scholen zijn initiatieven ontstaan om een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden aan cognitief getalenteerde leerlingen. Binnen Scholengroep IJsselgraaf vinden wij het belangrijk om dezelfde ‘taal’ te spreken en daar hoort een gezamenlijke naam bij. Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan alle initiatieven verder onder de naam ‘Eureka!’. Binnen ‘Eureka!’ krijgen leerlingen de kans om zich te ontwikkelen en gelijkgestemden te ontmoeten. Bij een nieuwe naam hoort uiteraard ook een nieuw logo. Het logo is passend bij de doelen die worden nagestreefd in de ‘Eureka!’-klas.

In de ‘Eureka!’-klas werken de leerlingen aan onderstaande doelen:

Ontwikkelen van een goed zelfbeeld. (leren om te leven)

  • Leerlingen kunnen zichzelf zijn door zelfvertrouwen en zelfkennis.
  • Leerlingen voelen dat ze kunnen en mogen leren.

Aangaan van opdrachten vanuit ‘het diepe denken’. (leren om te denken)

  • Door interactie en feedback van medeleerlingen en de leerkracht leren de leerlingen te geloven in hun leren.
  • Leerlingen kunnen hun analytische, kritische en creatieve denkvermogen inzetten om hun doel te bereiken. Ze kunnen kritisch omgaan met informatie en media. Daarnaast kunnen ze de hogere orde denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren) inzetten door onderzoekend en ontwerpend te leren.
  • Leerlingen kunnen reflecteren op hun handelen, denken, kwaliteiten en valkuilen.

Ontwikkelen van een groeimindset. (leren om te leren)

  • Leerlingen ervaren hoe leren voelt.
  • Leerlingen durven uitdagingen aan te gaan, door te zetten als het moeilijk wordt en te oefenen als dat nodig is.

Oefenen van de executieve functies. (leren om te leren)

  • Leerlingen worden uitgedaagd, zodat ze ook leerstrategieën en executieve functies leren te gebruiken.
  • Leerlingen kunnen bewust een aanpak kiezen, inzetten en volhouden. Zij denken daarbij na over de stappen die zij willen zetten, de tijd die het in beslag neemt en de strategieën die ervoor nodig zijn.

Criteria voor deelname aan de ‘Eureka!’-klas zijn observaties van de leerkracht(en), de motivatie en inzet, de schoolresultaten en leer- en persoonlijkheidskenmerken. Samen met de intern begeleiders hebben de leerkrachten een zorgvuldige selectie gemaakt van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Plaatsing is in principe voor het gehele blok van acht weken, tenzij er gedurende het blok duidelijke redenen zijn om uw kind uit de Eureka! klas te halen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met alle partijen.

Voorafgaand aan de eerste lesdag voert de leerkracht van de Eureka! klas een gesprek met uw kind. Tijdens dit gesprek staat kennismaking centraal en worden de persoonlijke leerdoelen voor het eerste blok bepaald.

Na ieder blok volgt een evaluatie en zorgt de leerkracht van de Eureka! klas voor een terugkoppeling naar de groepsleerkracht. Tijdens de terugkoppeling worden de gestelde doelen van de leerling besproken en eventueel bijgesteld. Ook wordt bepaald of de desbetreffende leerling in het volgende blok de Eureka! klas kan voortzetten. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, waaronder toetsresultaten en motivatie en inzet.

Deelname aan de Eureka! klas is géén indicator voor het schooladvies en het uitstroomprofiel in groep 8. Het is de bedoeling dat uw kind gedurende de acht lesdagen aanwezig is in de Eureka! klas, met uitzondering van ziekte of buitengewoon verlof.

Bijgaand bij deze brief vindt u een toestemmingsformulier. Graag dit formulier ondertekenen en retourneren bij de leerkracht van uw kind. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij juf Bianca.